ឥណទានក្នុងវិស័យធនាគារបានកើនឡើងដល់៣៧,៣ពាន់លានដុល្លារ ខណៈប្រាក់បញ្ញើកើនដល់៣៣,៨ពាន់លានដុល្លារ

未分類
ដោយ ៖ ប៊ី
ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០ ទំហំឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
តាមរយៈរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថា កាលពីឆ្នាំ២០១៦ ឥណទានក្នុងវិស័យធនាគារមានប្រមាណ៨៥ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប និងប្រាក់បញ្ញើមានប្រមាណ៧៥ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។ ដោយឡែក ឆ្នាំ២០១៧ ឥណទានបានកើនឡើង៩១ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ហើយប្រាក់បញ្ញើក៏បានកើនឡើងដល់៨៦ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។
អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺរហូតមកដល់ឆ្នាំ២០២០ ទ្រព្យសកម្មសរុបនៃវិស័យធនាគារមានរហូតដល់១៨៩ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました