ធនាគារជាតិ៖ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យស្រូបយកជាង ៣០% នៃឥណទានរបស់ធនាគារសរុបក្នុងឆ្នាំ ២០២០

未分類
ឥណទានអតិថិជនរបស់ធនាគារសរុបនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មានដល់ទៅ ៣៧,៣ ពាន់លានដុល្លារ ដែលកើនឡើងប្រមាណ ១៤,៨% ហើយជាង ៣០% នៃកម្ចីសរុបនេះ ត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
របាយការណ៍ដដែលក៏បានបន្ថែមថា ក្នុងចំណោមឥណទានទាំងអស់ វិស័យសំណង់មានចំណែក ៩,២% កម្ចីទិញអចលនទ្រព្យ ៨,៥% និងប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លូន ១២,៨%។
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ នៅចុងឆ្នាំ ២០២០ ទ្រព្យសកម្មរបស់វិស័យធនាគារបានកើនឡើងដល់ ៥៩,៥ ពាន់លានដុល្លារ (កើនឡើង ១៥,៧%) ខណៈប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន ៣៣,៨ ពាន់លានដុល្លារ (កើនឡើង១៥,៤%)។
របាយការណ៍បានបន្តទៀតថា ស្ថាប័នធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ កន្ល

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました