លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យស្ថាប័នរដ្ឋខិតខំអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

未分類
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់បន្តខិតខំអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀត ដើម្បីកូនខ្មែរមានសមត្ថភាពប្រកបដោយគុណភាពនាពេលអនាគត។ លោកថា ការងារ និងធនធានមនុស្សមានអតុល្យភាពនឹងគ្នានៅគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋ និងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចគ្នា។
ដូច្នេះយើងត្រូវគិតគូរឡើងវិញ ទាំងនៅក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គភាពនានា និងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ មានអតុល្យភាពរវាងការងារ និងធនធានមនុស្ស។ ត្រូវគិតគូរពីការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សឲ្យសមស្របនឹងការងារជំនាញនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានថ្លែងបែបនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រួមមានអ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました