សញ្ញាណទាំង ៤ ដែលបង្ហាញថា អ្នកមិនអាចចាកចេញពីបំណុលអាក្រក់បាន

未分類
នាពេលបច្ចុប្បន្ន មានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើឲ្យខ្លួនជាប់ផុងជាមួយនឹងបំណុល ដោយមានអ្នកខ្លះអាចនឹងជាប់បំណុលតែក្នុងរយៈពេលខ្លី តែអ្នកខ្លះទៀតត្រូវជាប់ក្នុងបំណុលនោះជាប្រចាំ។ ក៏ប៉ុន្ដែមិនមែនមានន័យថា ឲ្យតែជាប់បំណុលគេសុទ្ធតែមិនល្អទាំងអស់នោះទេ។ ក្នុងនោះ បំណុលមាន ២ ប្រភេទ គឺបំណុលល្អ និងបំណុលអាក្រក់។ ចំពោះ បំណុលល្អគឺជាការខ្ចីបុលអ្នកដទៃ ឬធនាគារ ដើម្បីធ្វើការរកស៊ី ឬធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗ ដែលសូម្បីតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើន ក៏ធ្វើបែបនេះដែរ។ យ៉ាងណាមិញ បំណុលអាក្រក់ គឺជាការខ្ចីប្រាក់អ្នកដទៃ ដើម្បីបំពេញអារម្មណ៍ ឬយកមកបំពេញតម្រូវការមិនចាំបាច់សម្រាប់ខ្លួនឯង ពោលគឺ មិនឲ្យបំណុល មកបង្កើតទ្រព្យ ដែលវាពិតជាមានហានិភ័យណាស់សម្រាប់មនុស្

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました