តើការត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ពីគុណភាពសំណង់មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេច?

未分類
ដោយ:គង់ សូរិយា
ភ្នំពេញៈ ការត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ពីគុណភាពសំណង់ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសំណង់កម្ពុជា ដែលជាច្បាប់មួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកំពស់គុណភាព បទដ្ឋានសំណង់នានា និងដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស។
វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានរឹតបណ្តឹងជាងមុន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សានូវគុណភាណ និងសុវត្ថិភាព ជារួមរបស់គម្រោងនានា។ ក្នុងនោះការត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់សំណង់ ដោយអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈ ឬក្រុមហ៊ុនមានអាជ្ញាបណ្ណ ជាការងារមួយចំាបាច់ណាស់ មុននឹងការសាងសង់ រុះរើ ឬចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សំណង់។
តើអ្វីជាមូលហេតុចាំបាច់ ដែលត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាក់សំណង់? តើសំណង់ប្រភេទណាខ្លះ ទាមទារឱ្យមានការ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました