តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ចេញរបាយការណ៍ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០

未分類
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ (PPSEZ)  ទទួលបានការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលជិត ៣៦ ភាគរយ ដែលមានចំនួនជាង ៤,២ លានដុល្លារ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅ។
ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញចំនួន ៥៦០ ៧៩៣ ដុល្លារ ដែលបង្ហាញពីការកើនឡើង ២៦ ភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។
ទ្រព្យសកម្មសរុបមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចដែលមានចំនួន ៩៤,៩៤៧ លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈដែលមូលធនសរុបកើនឡើង ១,០៦ ភាគរយ។
យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននេះមានទ្រព្យសកម្មជាង ១,៦២២ លានដុល្លារ កើនឡើងពី ១,៤៣៣ លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។ ការប្រាក់សរុបលើប្រាក់កម្ចីមានចំនួនជាង ១,៤៥ លានដុល្លារនៃចំណាយហិរញ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました