ការសិក្សារបស់គេហទំព័រ propertyarea.asia បង្ហាញថាប្រជាជនភាគច្រើនមានទំនោរលើការវិនិយោគដីធ្លីច្រើនជាងផ្ទះ

未分類
ដោយៈ ប៊ី
ភ្នំពេញៈ យោងតាមការសិក្សារបស់គេហទំព័រ Propertyarea.asia និង Cambodiafinancialtimes បានរកឃើញថា ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនមានទំនោរទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដីធ្លីច្រើនជាងការវិនិយោគផ្ទះសម្បែង ក្រោមហេតុផលថា ការវិនិយោគលើដីធ្លីមានភាពងាយស្រួលជាងការលក់ផ្ទះ ហើយអាចទទួលបានចំណេញច្រើនក្នុងពេលដ៏ខ្លី។
មិនថាចចំពោះការទិញផ្ទះ ឬទិញដីនោះទេ គឺសុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍របស់វារៀងៗខ្លួន តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគោលបំណងរបស់អ្នក ថាតើទិញក្នុងគោលបំណងអ្វី? អ្នកត្រូវបែងចែកឱ្យច្បាស់ថាអ្នកទិញទុកសម្រាប់វិនិយោគ ឬទិញសម្រាប់រស់នៅ?
មនុស្សចំនួន២១នាក់ ក្នុងចំណោម៣០នាក់ ដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំនួររបស់គេទំហំព័រ Propertyarea.asia បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました